REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PORTALU REGIONTATRY.PL

 

Niniejszy Regulamin dotyczy rezerwacji dokonywanych za pomocą systemu rezerwacji firmy RegionTatry Marcin Świerk i tym samym reguluje podstawowe zasady współpracy pomiędzy Gościem
a RegionTatry Marcin Świerk, a także wzajemne ich prawa i obowiązki.

Założenie przez Gościa konta na portalu RegionTatry.pl równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu, który określa zasady korzystania z usług oferowanych na portalu RegionTatry.pl

Każdy Gość zostaje poinformowany o treści postanowień zapisanych w niniejszym Regulaminie przed potwierdzeniem aktywacji konta oraz przed zatwierdzeniem rezerwacji i tym samym zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej umowy przez następujące pojęcia rozumie się:

RegionTatry – firma RegionTatry Marcin Świerk.

RegionTarty.pl – portal strona internetowa o adresie www.regiontatry.pl zawierająca odpowiednie aplikacje, na których dostępna jest Usługa

Usługa – mechanizm dokonywania przez Gości rezerwacji w Obiekcie udostępniającym swoje pokoje oraz odpowiednie udogodnienia na stronie internetowej RegionTatry.pl, w rezultacie czego dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi pomiędzy Obiektem a Gościem

Obiekt – hotel, hostel, aparthotel, pensjonat, dom wypoczynkowy, ośrodek wypoczynkowy, kwatery i pokoje prywatne, domek wypoczynkowy, apartament, uzdrowisko, sanatorium itp. zawierający umowę z RegionTatry

Gość – osoba odwiedzająca stronę internetową regiontatry.pl lub dokonująca rezerwacji w Obiekcie, a także osoby jej towarzyszące, za które została zapłacona cena rezerwacji. Gośćmi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania

Konto Gościa - system elektroniczny, do którego Gość ma dostęp poprzez stronę internetową regiontatry.pl po uprzednim zalogowaniu w którym ma wgląd do własnych danych osobowych, dokonanych rezerwacji i może anulować rezerwacje oraz wystawiać komentarze i opinie o Obiekcie po odbytej w nim rezerwacji

Dedykowana Pomoc Gościa – dedykowana Gościom ekipa RegionTarty, z którą można skontaktować się pod adresem biuro@regiontatry.pl, lub telefonicznie pod numerami podanymi w zakładce Kontakt.

Gwarancja najniższej ceny – gwarancja ze strony Obiektu stanowiąca, że w danym Obiekcie cena za pokój tego samego rodzaju, dotycząca tych samych dat zameldowania
i wymeldowania, tego samego rodzaju łóżka, jednakowej liczby gości, tych samych udogodnień w postaci możliwości otrzymania posiłków wliczonych w cenę, takich samych zasad anulowania rezerwacji, takich samych opcji dodatkowych itp., widoczna na stronie internetowej RegionTatry.pl powinna być co najmniej tak korzystna, jak ceny proponowane przez Obiekt bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów współpracujących z Obiektem w zakresie pośrednictwa w dokonywaniu rezerwacji pokoi, a to znaczy, że cena widoczna na stronach RegionTatry.pl wprowadzona przez Obiekt powinna być taka sama lub niższa niż te ceny, ponieważ RegionTatry.pl oferuje najlepszą cenę za pokój; jeżeli odpowiednia reklamacja dotycząca gwarancji najniższej ceny zostanie przez Gościa złożona w momencie jego przebywania w Obiekcie lub po zakończonym pobycie, Obiekt zwróci Gościowi różnicę w cenie wypłacając ją w gotówce lub na konto bankowe Gościa.

Rezerwacja – wybór przez Gościa danej oferty dokonany poprzez uzupełnienie wszystkich wskazanych w formularzu pól, a następnie zatwierdzenie swojego wyboru

Potwierdzenie rezerwacji – mail z potwierdzeniem rezerwacji wygenerowany automatycznie przez system RegionTatry.pl

Siła wyższa - zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, które jest nie do uniknięcia, nad którym człowiek nie panuje, jak np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca itp.

System dokonywania ocen Obiektu – miejsce w serwisie służące do wyrażenia opinii przez Gości o prezentowanej Usłudze w danym Obiekcie za pomocą wystawionych komentarzy,
ocen i opinii

 

§ 1 DOSTĘP DO PORTALU REGIONTATRY.PL

 1. Niniejszy Regulamin wiąże Gości korzystających z usług portalu RegionTatry.pl.

 2. Konto Gościa zostanie utworzone automatycznie na portalu RegionTatry.pl. po wypełnieniu formularza rejestracyjnego koniecznego do zatwierdzenia dokonywanej rezerwacji.

 3. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny.

 4. W formularzu rejestracyjnym Gość zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz telefon kontaktowy (dotyczy osób fizycznych) lub nazwę firmy/przedsiębiorstwa, adres, NIP oraz telefon kontaktowy (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną). Możliwe będzie dodawanie przez Gościa także innych informacji dotyczących jego osoby, w tym załączenie zdjęcia profilowego.

 5. O szczegółowych parametrach wprowadzanych do systemu danych, jak np. rozmiar załączanych plików, ilość znaków w danej rubryce Gość zostanie o nich poinformowany przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

 6. W procesie zakładania konta należy postępować zgodnie z wytycznymi.

 7. W procesie aktywacji konta Gość podaje swój kontaktowy adres e-mail, który służy jako login. Hasło zostanie wygenerowane automatycznie i wysłane na wskazany adres e-mail.

 8. Gość zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła.

 9. Dane wprowadzone do systemu pojawiają się domyślnie w treści rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem RegionTatry.pl. Dane te można zmieniać/uaktualniać za pomocą Konta Gościa.

 10. Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść danych wprowadzonych do systemu. Odpowiedzialność RegionTatry jest w tym względzie wyłączona. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego takich danych, RegionTatry poinformuje Gościa o tym fakcie niezwłocznie, a Gość zobowiązuje się wyjaśnić sporne kwestie we własnym zakresie.

 

§ 2 UMOWA Z OBIEKTEM

 1. Na wskutek dokonania rezerwacji zawierana jest bezpośrednia umowa pomiędzy Obiektem a Gościem.

 2. Firma RegionTatry pośredniczy w zawieraniu umowy pomiędzy Gościem a Obiektem. RegionTatry nie jest stroną umowy z Gościem. RegionTatry nie ponosi odpowiedzialności za warunki zakwaterowania. Odpowiedzialność RegionTatry polega na dokonywaniu rezerwacji zgodnie z instrukcjami Gości.

 3. W celu zawarcia umowy Gość otrzymuje następujące informacje dotyczące danej oferty
  w zależności od treści tej oferty: informacje o rodzaju pokoju, ich ilości, maksymalnej liczbie gości w danym pokoju, dacie zameldowania i wymeldowania, cenach (w tym kwoty podatku oraz o ewentualnych dodatkowych opłatach składających się na cenę), rodzaju łóżka oraz możliwości dostawienia dodatkowego łóżka, możliwości otrzymania posiłków wliczonych w cenę, opcji dodatkowych, zasad anulowania rezerwacji, dostępności wolnych miejsc noclegowych w Obiekcie wraz ze zdjęciami poszczególnych pokoi lub rodzaju pokoju i przynależących do nich pomieszczeń, opisem pokoi i przynależnych do nich pomieszczeń, a także innych udogodnień oferowanych w Obiekcie.

 4. W przypadku specjalnych wymagań należy zawrzeć stosowną informację dokonując rezerwacji. RegionTatry nie gwarantuje jednak, iż prośba Gościa zostanie przez Obiekt uwzględniona.

 

§ 3 REZERWACJE

 1. Pośrednictwo w systemie rezerwacji RegionTatry.pl jest dla Gości bezpłatne.

 2. RegionTatry przekaże każdą rezerwację dokonaną przez Klienta właściwemu Obiektowi.

 3. Rezerwacja ma charakter wiążący.

 4. Gość zobowiązany jest dostosować się do otrzymanych e-mailem wytycznych dotyczących płatności zadatku i terminów z tą operacją związanych.

 5. System wysyła potwierdzenie rezerwacji drogą mailową.

 6. Każda rezerwacja otrzymuje swój numer, który widnieje na potwierdzeniu. Numer rezerwacji należy podawać przy wszelkich czynnościach związanych z rezerwacją, jak np. zakwaterowanie w Obiekcie, zmian rezerwacji czy jej anulowanie.

 7. Potwierdzenie rezerwacji dostępne jest również po uprzednim zalogowaniu w Koncie Gościa i można je w dowolnym momencie wydrukować.

 8. Jeżeli jakakolwiek informacja zawarta w potwierdzeniu wydaje się być niepoprawna albo niepełna, Gość zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się Dedykowaną Pomocą Gościa RegionTatry nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki w dokonanej rezerwacji zarówno po stronie Gości, jak i po stronie Obiektów.

 9. Rezerwacja utrzymywana jest przez Obiekt do godziny podanych w treści oferty Obiektu.

 10. W przypadku niepojawienia się Gościa do podanej godziny podanej w treści oferty Obiektu rezerwacja jest anulowana przez Obiekt, a Gość może zostać obciążony przez Obiekt kosztami anulowania rezerwacji (w zależności od treści oferty).

 11. W celu utrzymania rezerwacji po godzinie podanej w treści oferty, Gość zobowiązany jest skontaktować się z Obiektem. Utrzymanie rezerwacji uważa się za dokonane, jeżeli Obiekt prześle do Gościa stosowne potwierdzenie takiej dyspozycji drogą mailową lub potwierdzi utrzymanie rezerwacji telefonicznie. Za brak przesłania tego typu dyspozycji RegionTatry nie ponosi odpowiedzialności.

 12. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu Obiekt nie jest w stanie wypełnić swojego zobowiązania wynikającego z dokonanej rezerwacji, Obiekt zapewni Gościowi na własny koszt alternatywne zakwaterowanie o standardzie nie mniej korzystnym niż to, które było przedmiotem złożonej przez Gościa rezerwacji, a w razie potrzeby zapewni mu także bezpłatny transport do alternatywnego obiektu. Za zobowiązania Obiektu wymienione w niniejszym ustępie RegionTatry nie ponosi odpowiedzialności.

 13. W przypadku nieterminowego anulowania rezerwacji lub niepojawienia się Gościa
  w Obiekcie, Obiekt może obciążyć Gościa kosztami usług, które obejmowała rezerwacja.

 14. RegionTatry zastrzega, iż zabroniona jest odsprzedaż pokoi zarezerwowanych za pomocą portalu RegionTatry.pl.

 15. RegionTatry zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu danego Klienta do systemu lub nawet anulowania rezerwacji w przypadku nieprzestrzegania zasad, o których mowa w niniejszym paragrafie. W takim przypadku Gość zobowiązany jest skontaktować się
  z Dedykowaną Pomocą Gościa w celu wypracowania porozumienia co do dalszej współpracy.

 

§ 4 PŁATNOŚĆ ZA REZERWACJE

 1. Rezerwacja jest dokonywana po cenie obowiązującej aktualnie w systemie rezerwacji RegionTatry.pl, która jest dostępna w systemie dla wybranej daty przyjazdu.

 2. Ceny za pokój są gwarantowane przez Obiekt w odniesieniu do każdej dokonanej rezerwacji, zgodnie z Gwarancją najniższej ceny.

 3. Widoczna cena obejmuje całą rezerwację.

 4. Widoczna cena końcowa może nie uwzględniać opłat klimatycznych, opłat obsługi pobytu, opłat za parking, garaż, zwierzęta domowe. Informacje o tych kosztach podawane są
  w treści oferty Obiektu. Gość zobowiązany będzie uiścić w/w opłaty w chwili zameldowania w Obiekcie.

 5. W przypadku niektórych pokoi, gdy jest to widoczne w ofercie, śniadanie jest wliczone
  w cenę.

 6. Widoczna cena końcowa zawiera podatek VAT, a także wszystkie inne konieczne opłaty
  i podawana jest w walucie PLN.

 7. Cena za usługę potwierdzoną przez RegionTatry.pl widoczna w mailu potwierdzającym rezerwację jest uiszczana bezpośrednio w Obiekcie.

 8. Wszelkie roszczenia i obowiązki wynikające z umowy pomiędzy Gościem a Obiektem powstają wyłącznie między Gościem a wybranym przez niego Obiektem.

 

§ 5 ZMIANY I ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Wszelkich zmian i anulacji należy dokonywać za pomocą systemu rezerwacji RegionTatry.pl

 2. Dla dokonania terminowej zmiany lub anulowania rezerwacji miarodajne jest wpłynięcie odpowiedniej informacji do systemu odpowiedniego Obiektu poprzez Konto Gościa.

 3. Zmiana rezerwacji i jej anulowanie RegionTatry potwierdzi drogą mailową na adres wskazany przy rejestracji.

 4. W przypadku anulowania przydzielany jest numer anulacji. Stanowi on dowód anulowania rezerwacji z tego względu należy go bezwzględnie zachować.

 5. Wysokość opłaty za anulowanie rezerwacji jest zróżnicowana i zależy od tego, z jakim wyprzedzeniem Obiekt otrzyma o zaistniałym fakcie powiadomienie. Należy w tym celu przed dokonaniem rezerwacji sprawdzić warunki rezerwacji danego Obiektu.

 6. RegionTatry przesyła wiadomość Gościa o dokonanej anulacji rezerwacji do Obiektu. W takiej sytuacji Obiekt podejmuje decyzję o opłacie za anulację, w zależności, czy oferta przewidywała i w jakim czasie przed rozpoczęciem rezerwacji – możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji. Podobnie w przypadku wcześniejszego wyjazdu Obiekt może rościć sobie prawa do ewentualnego odszkodowania od Gościa.

 7. Nieprzybycie Gościa może skutkować anulowaniem całej rezerwacji i obciążeniem odpowiednimi opłatami.

 8. RegionTatry zastrzega możliwość anulowania rezerwacji, gdy z adresu e-mail podanego przez Gościa dokonywano w przeszłości rezerwacji, które nie zostały wykorzystane.

 9. RegionTatry nie bierze odpowiedzialności za odwołania i zmiany rezerwacji. RegionTatry nie uznaje jakichkolwiek roszczeń wynikających ze zmian oferowanego zakwaterowania.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza za brak realizacji usługi przez RegionTatry zostaje wyłączona z powodu: działania siły wyższej, wojny lub innych nadzwyczajnych wydarzeń militarnych w regionie, konieczności podporządkowania się jakiemukolwiek rozkazowi lub prośbie ze strony jakiejkolwiek władzy krajowej czy lokalnej, aktów terroryzmu, zamieszek społecznych, ograniczeń lub zablokowania transportu, zamknięcia lotnisk lub jakichkolwiek innych wyjątkowych i katastroficznych zdarzeń, okoliczności lub wydarzeń nadzwyczajnych mogących sprawić, że podróż do Obiektu lub pobyt w Obiekcie będzie niemożliwa lub niezgodna z prawem. Odpowiedzialność odszkodowawcza po stronie RegionTatry zostaje także wyłączona z powodu błędu oprogramowania komputerowego lub uszkodzenia sprzętu komputerowego, dzięki którym świadczona jest Usługa.

 2. W przypadku zaistnienia działania siły wyższej Obiekt zobowiązuje się nie obciążyć
  (i zwrócić, jeśli zaistnieje taka sytuacja) Gościom dotkniętym przez siłę wyższą wszystkie opłaty, w tym opłatę za niepojawienie się Gościa w obiekcie, opłatę za zmianę potwierdzonej rezerwacji oraz opłatą za jej anulowanie. RegionTatry nie odpowiada za wywiązanie się przez Obiekt z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie.

 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Obiekt może poprosić Gościa o przedstawienie dowodu na konieczność anulowania lub zmiany potwierdzonej rezerwacji w związku
  z zaistnieniem działania siły wyższej. W takim przypadku Obiekt, aby nie zostać obciążony prowizją za rezerwację, zobowiązany jest zgłosić fakt zaistnienia działania siły wyższej firmie RegionTatry w przeciągu jednego dnia od momentu powzięcia o tym informacji.

 4. Odnośniki do stron internetowych innych przedsiębiorstw widoczne na stronach RegionTatry.pl powodują opuszczenie strony RegionTatry.pl i przekierowanie do strony internetowej danego przedsiębiorcy. RegionTatry nie ma wpływu na treści zamieszczane na stronach innych przedsiębiorstw. Gość otwiera stronę innego oferenta za pomocą linku zamieszczonego na tej stronie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 5. RegionTatry nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Obiekty, zdolność Obiektów do realizacji ofert, za realizację rezerwacji oraz za nie zawarcie przez Obiekty umowy
  z Gościem.

 6. W przypadku skargi na usługi świadczone przez Obiekt, należy powiadomić RegionTatry o tym na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia korzystania
  z rezerwacji w Obiekcie, której dotyczy skarga.

 7. Odpowiedzialność RegionTatry, w przypadku słuszności przedstawianej skargi ogranicza się do wysokości płatności dokonanej za rezerwację, która jest przedmiotem skargi.

 

§ 7 KOMENTARZE I OCENY GOŚCI

 1. Gość po odbytej rezerwacji w Obiekcie ma możliwość wystawiania komentarzy
  i opinii dotyczących tego Obiektu za pośrednictwem Systemu dokonywania ocen Obiektu.

 2. Gość po odbytej rezerwacji otrzyma mailowo link do wystawienia komentarza lub do dokonania oceny Obiektu.

 3. Dokonanie oceny przez Gościa jest fakultatywne.

 4. Ocena Obiektu dokonywana jest anonimowo, co oznacza, że ocena Gości nie uwzględnia ich danych osobowych.

 5. Treści komentarzy są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających RegionTatry.pl.

 6. W komentarzach i opiniach Goście mogą odnosić się m.in. do: standardu Obiektu, wyżywienia w Obiekcie, lokalizacji Obiektu, stosunku jakości do ceny, zgodności
  z ofertą w Internecie itp.

 7. Wystawianie komentarzy i opinii może odbywać się w uwzględnieniem następujących kryteriów: dla dwojga, dla pary, rodzina z dziećmi, singiel, podróżujący ze zwierzętami, osoba niepełnosprawna, osoba starsza, grupa zorganizowana.

 8. Gość wystawia ocenę Obiektowi w skali od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena).

 9. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, serwis automatycznie tworzy ranking Obiektów, według uzyskanej średniej ilości punktów (zaokrąglanej do jednego miejsca po przecinku), pozwalający Gościom serwisu pozycjonowanie wyszukiwanych Obiektów.

 10. Gość może wystąpić mailowo z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie
  w uzasadnionych przypadkach, podając pracownikowi serwisu RegionTatry przyczynę swojego żądania. RegionTatry nie jest jednak zobowiązany do postąpienia zgodnie
  z wnioskiem Gościa, w tym może uznać, iż danego komentarza lub opinii nie usunie. Wniosek o usunięcie oceny lub komentarza Gość składa za pomocą poczty elektronicznej pochodzącej wyłącznie z adresu email wskazanego przy rejestracji lub później zaktualizowanego. Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące Gościa, wskazywać której oceny dotyczy, a także zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyny żądania usunięcia oceny.

 11. Adresem poczty elektronicznej RegionTatry służącym składaniu wniosków jest: biuro@regiontatry.pl

 12. RegionTatry usunie treści zawarte w komentarzach i opiniach, gdy: komentarz lub opinia nie dotyczy oceny Obiektu, zawiera treści wulgarne lub obraźliwe, propaguje przemoc, nienawiść i naruszenie prawa, zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zawiera treści reklamowe. RegionTatry nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie komentarze
  i opinie.

 13. RegionTatry nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację klasyfikacji Obiektów dotyczącą systemu gwiazdek oraz standardu danego Obiektu opartego na innych klasyfikacjach/informacjach.

 

§ 8 SKUTKI NARUSZENIA REGULAMINU

W przypadku stwierdzenia przez RegionTatry naruszenia Regulaminu dokonanego przez Gościa, RegionTatry może bezzwłocznie zablokować dostęp Gościa do jego Panelu Gościa. W takim przypadku Gość zobowiązany jest skontaktować się z Dedykowaną Pomocą Gościa w celu wypracowania porozumienia co do dalszej współpracy.

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. RegionTatry zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, tj. nie ujawniać danych osobowych Gości osobom trzecim innym niż Obiekty współpracujące z RegionTatry.

 2. RegionTatry zobowiązuje się także zachowywać oraz podjąć wszelkie środki, aby jej pracownicy, przedstawiciele i kontrahenci zachowali informacje poufne w tajemnicy
  i ujawniać informacje poufne wyłącznie tym osobom upoważnionym, które muszą posiadać te informacje w celu świadczenia usług przez RegionTatry.

 3. Dokonując rezerwacji lub rejestracji na stronach portalu RegionTatry.pl Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z realizacją rezerwacji w RegionTatry, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

 

§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH OSOBOWYCH MARKETINGOWYCH

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Gość wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczącej spraw administracyjnych, rezerwacji lub anulacji rezerwacji od RegionTatry lub podmiotów współpracujących z RegionTatry.

 2. Gość może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji wysyłanych przez RegionTatry lub podmioty współpracujące z RegionTatry wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@regiontatry.pl

 

§ 11 SPORY

W razie jakichkolwiek sporów pomiędzy Klientem a Obiektem, prawem obowiązującym jest prawo polskie, a sądem właściwym – sąd właściwy dla miejsca siedziby Obiektu.

 

§ 12 WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r. i może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez RegionTatry.

Firma
Apart Serwis Weronika Bucka
34-500 Zakopane
ul. Droga na Bystre 5
NIP: 736-142-95-73
Media

kontakt
+48 600 18 10 18

copyright © 2017 Apart Serwis - wszelkie prawa zastrzeżone.
design by fast4net

Napisz do nas
Schowek
Aby przesłać oferty proszę wpisać adres e-mail i kliknąć przycisk wyślij

Oferty do wysyłki
Wyślij ofertę
Aby przesłać oferty proszę wpisać adres e-mail i kliknąć przycisk wyślij

{n_comment}